opublikowana w dniu 11 października 2022

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi i wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w ramach strony internetowej  www.roseberryhome.com oraz powiązanych z nią mediów społecznościowych.

Administratorem danych:

 1. Osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.roseberryhome.com
 2. Osób, które śledzą fanpage marki Roseberry Home w mediach społecznościowych na Facebooku oraz Instagramie
 3. Osób, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Roseberry Home  na www.roseberryhome.com

jest Roseberry Home Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres ul. Opacka 22/3, 80-330 Gdańsk, posiadający nadany jej NIP: 5842820060, REGON 52245789900000 (Administrator lub Roseberry Home). Kontakt z Roseberry Home jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@roseberryhome.com

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie ze strony internetowej https://roseberryhome.com oznacza zaakceptowanie poniższych warunków Polityki Prywatności i polityki cookies. Zapoznaj się z jej postanowieniami – znajdują się w niej informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy dane oraz komu je powierzamy. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Użytkowników.
 2. Jako Administrator Roseberry Home zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i plików cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej treści dokumentu. Zmiany w Polityce mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, wdrażania nowych funkcjonalności i narzędzi na stronie, a także zmian w powszechnie obowiązującym prawie. Na górze dokumentu znajduje się data publikacji aktualnej wersji Polityki Prywatności i plików cookies.
 3. Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. W celu dbania o prawo do prywatności i bezpieczeństwa danych używanymi m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

§2

DEFINICJE

Dla interpretacji terminów zastosowanych w niniejszej polityce stosuje się słowniczek Regulaminu a także przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć.

Administrator – Roseberry Home Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres ul. Opacka 22/3, 80-330 Gdańsk, posiadający nadany jej NIP: 5842820060, REGON 52245789900000.

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie oraz w mediach społecznościowych powiązanych ze sklepem i korzystający z nich oraz nawiązujący kontakt drogą elektroniczną z Administratorem.

Strona internetowa – strona internetowa, która dostępna jest pod adresem
www.roseberryhome.com

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje Użytkownika o nowościach na stronie, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu, jakim jest marketing bezpośredni. Więcej informacji na temat zasad działania Newslettera znajduje się w dalszej części dokumentu o tym samym tytule.

Formularz/e – miejsca na Stronie umożliwiające uzupełnianie danych (także osobowych) przez Użytkownika w określonych celach, takich jak: otrzymywanie Newslettera, pobranie bezpłatnych materiałów, dokonanie wpisu w postaci komentarza czy wysłanie wiadomości do Administratora.

RODO – rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzanie o Ochronie Danych).


§3

DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji zaznaczonych na stronie Administratora jako obowiązkowych, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.
 2. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
 3. Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka, Piksel Instagrama — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 • zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • w celu wysyłania Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
 • w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w celu obsługi fanpage pod nazwą “RoseberryHome.pl” i „Roseberryhomeshop” wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w celu obsługi profili pod nazwą „Roseberry.Home” i „Roseberryhomeshop” na Instagramie i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w celu obsługi profilu pod nazwą RoseberryHome na Bloglovin’ i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w celu obsługi profilu pod nazwą Roseberry_Home na Pinterest i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • komentowanie na Stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 

4. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym będzie mowa poniżej).

5. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej informacji o polityce cookies znajduje się w paragrafie 7 niniejszej polityki.

6. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili następujące uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO:

 • prawo dostępu do treści jego danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo poprawiania danych,
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy
 • lub bez podstawy prawnej,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
 • prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Administrator zwraca uwagę, że powyższe uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Dotyczy to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących Twoich uprawnień zapraszam do zapoznania się z treścią RODO. Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: shop@srv56732.seohost.com.pl lub listownie na adres Administratora, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia.

8. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy Kodeks Cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. Każdorazowo Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

9. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield” lub tym, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Bloglovin’ dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Często stosują też mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Link do listy podmiotów, które przystąpiły do „Tarczy prywatności – Privacy Shield”: https://www.privacyshield.gov/welcome. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Obecnie usługi oferowane np. przez Google, Facebook, Instagram dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
 • przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.

10. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

12. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

13. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

14. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 • MailerLite, co służy przesyłaniu i korzystania z systemu mailingowego,
 • Seohost, co służy przechowywaniu danych osobowych na serwerze, obsługi domeny i serwera pocztowego
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, co służy korzystaniu z usług Google, w tym poczty e-mail,
 • innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia usług rzecz Administratora, np. płatniczych, księgowych, informatycznych, graficznych, marketingowych, copywritterskich, prawniczych, windykacyjnych itp.

15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

16. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

17. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

18. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

§4

 FORMULARZE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak: 
 • formularz zapisu na newsletter, 
 • formularz pobrania bezpłatnych materiałów, 
 • formularz kontaktowy,
 • formularz pozostawiania komentarzy.

3.Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter lub formularza pobrania bezpłatnych materiałów przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi bezpłatnych materiałów oraz newslettera.

4. Formularz zapisu na newsletter i pobrania bezpłatnych materiałów wymagają podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie w celu dodania adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, Użytkownik musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane dane osobowe dodawane są do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera lub otrzymania bezpłatnych materiałów. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-maila) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu i wyrażenia dodatkowej zgody na otrzymywanie newslettera lub bezpłatnych materiałów.

5. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

6. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności. 7.

7. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania
przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób.

9. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

10. Administrator może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej.


11. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów. Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tych danych znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook.

12. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu zmierzającego do podjęcia współpracy lub wymiany istotnych informacji z Administratorem. Dane przekazywane przez Użytkownika w ten sposób uwzględniają: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon – plus treść wiadomości, która może uwzględniać numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika
wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu i wypełnienia formularza.


13. Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Po zakończeniu kontaktu, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie określa dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.


14. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza umożliwiającego pozostawianie komentarzy przetwarzane są w celu wymiany informacji z Administratorem. Wszelkie dane w formularzu komentarzy Użytkownik podaje dobrowolnie, jeżeli chce taki komentarz pozostawić. Umieszczając komentarz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię, nazwisko, e- mail, nazwa strony internetowej, numer IP. Niektóre dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.


15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez jego zgody.

16. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

17. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

18. Użytkownik może podjąć kontakt z Administratorem:
• samodzielnie poprzez zainicjowanie kontaktu mailowego,
• samodzielnie poprzez zainicjowanie kontaktu poprzez serwis Facebook, Instagram,
Pinterest lub Bloglovin’,
• pozostawienie komentarza na blogu lub stronie sklepu internetowego.

19. Użytkownik kontaktując z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje mu swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Treść wiadomości mailowej może uwzględniać także stanowisko na jakim pracuje Użytkownik, miejsce pracy, czy telefon. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu.

20. Użytkownik kontaktując z Administratorem za pośrednictwem serwisu Facebook, Instagram, Pinterest lub Bloglovin’ może przekazać Administratorowi swoje dane kontaktowe, takie jak e-mail i telefon z prośbą o nawiązanie kontaktu zwrotnego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu.

21. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

22. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. 

23. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. 

24. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

OPINIE O SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§5

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.
 3. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskichokreślonych osób /lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały,itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 4. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

§6

TECHNOLOGIE

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:
· urządzenia z dostępem do sieci Internet.
· aktywnej skrzynki poczty elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail.
· przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
· oprogramowania umożliwiającego odczyt treści w przedstawionych formatach
np. pdf, video, mp3, mp4.

§7

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) podczas korzystania ze strony Administratora.
 2. Pliki cookies umożliwiają ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających i pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej o indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.  Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona).
 3. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

 

 • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego
  narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
 • Wtyczki kierujące do social mediów: Facebook, Instagram, Pinterest, Bloglovin, LinkedIn, YouTube. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności danego portali social media przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez dany portal social media. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
 • Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads – w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie gromadzi żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.
 • Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców, Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube czy Vimeo. Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj danych treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści. Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.
 • Linki afiliacyjne i programy partnerskie, w tym Google AdSense Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie. Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe z produktami podmiotów trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, iż nie ma wpływu na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje algorytm dostawcy, w tym wypadku Google LLC.    Ustawienia i personalizację reklam możesz zmodyfikować bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki wchodząc pod adres: https://adssettings.google.com/authenticated.

4. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

5. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


8. Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownik znajdzie niezbędne informacje.


§9

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
  przechowywana jest Strona. 
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi doadministrowania serwerem.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i bezpieczeństwem
  danych osobowych Użytkownikowi przysługuje możliwość kontaktu, zgłoszenia swoich wątpliwości i próśb poprzez wysyłanie wiadomość na adres: biuro@roseberryhome.com
 2. Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni roboczych, od dnia otrzymania wiadomości od Użytkownika.

 

Polityka prywatności – PDF