Regulamin sklepu internetowego Roseberry Home

§ 1


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy Roseberry Home dostępny pod adresem internetowym: https://roseberryhome.com, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roseberry Home Sp. z o.o. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Opacka 22/3, 80-330 Gdańsk, NIP: 5842820060, REGON 52245789900000.

2.Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 § 2

DEFINICJE

Dla przejrzystości dokumentu, poniżej zdefiniowane zostały najczęściej pojawiające się w nim pojęcia:

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi. Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi).

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Faktura – dokument potwierdzający dokonanie zakupu, zawierający m.in. dane Sprzedawcy, informacje o cenie produktu oraz naliczonym podatku od towarów i usług (VAT).

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – każdy podmiot – Konsument i Przedsiębiorca, który korzysta ze Sklepu, w tym tworzy Konto Klienta, składa Zamówienie i zawiera Umowę Sprzedaży.

Konsument – osoba fizyczna, która składa Zamówienie i zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – indywidualne konto Klienta, które Klient może stworzyć dla siebie w ramach Sklepu, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie.

Koszyk – funkcjonalność techniczna Sklepu, która pozwala Klientowi na stworzenie i złożenie Zamówienia, podgląd wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, a także umożliwia ustalenie i zmodyfikowanie danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.

Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Roseberry Home, dostępna pod adresem https://roseberryhome.com/polityka-prywatnosci.

Produkt fizyczny – przedmiot lub usługa, które znajdują się w ofercie Sklepu i które są przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Produkt cyfrowy – przedmiot lub usługa cyfrowa, które znajdują się w ofercie Sklepu i które są przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Produkt Personalizowany – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma przygotowana na życzenie Klienta spełniająca jego indywidualne preferencje, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://roseberryhome.com.

Sprzedawca – Roseberry Home Sp. z o.o. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Opacka 22/3, 80-330 Gdańsk, NIP: 5842820060, REGON 52245789900000.

Strona Sklepu – witryna internetowa dostępna pod adresem https://roseberryhome.com.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość za pomocą Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest Produkt. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Uszkodzenie mechaniczne – uszkodzenia mechaniczne są związane z działaniem siły fizycznej, jest to przypadek losowy, powodujący utracenie chwilowe lub stałe zdatności produktu.

Ustawa o zawarta na odległość  – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Wada fizyczna – niezgodność sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Wada prawna – przypadek, gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, którą Klient składa za pomocą Koszyka i Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3

KONTAKT ZE SKLEPEM

1.Adres Sprzedawcy: ul. Opacka 22/3, 80-330 Gdańsk.

2.Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@roseberryhome.com

3.Numer telefonu Sprzedawcy: +48 517 704 515

4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
Santander Bank Polska S.A.

Roseberry Home Sp. z o.o.

Paweł Kludziński

ul. Opacka 22/3

80-330 Gdańsk

Numer konta do przelewu w złotówkach:

 33 1090 1098 0000 0001 5091 2551

Numer konta do przelewu zagranicznego w EUR:

PL90  1090 1098 0000 0001  5091 2592

Kod SWIFT banku: WBKPPLPP

 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-16:00 w dni robocze.

§ 4

 WYMOGI TECHNICZNE


1. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:

 • urządzanie końcowe (np. komputer, smartfon) wyposażony w najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Opera lub Microsoft Edge, z dostępem do Internetu oraz włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript.
 • aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail) w przypadku chęci założenia Konta Klienta.

§ 5

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.

2.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.Przeglądanie asortymentu Sklepu lub kontakt ze Sprzedawcą z wykorzystaniem formularza kontaktowego nie wymagają zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz
o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

7.Mimo starań aby rozmiary odpowiadały najpopularniejszym wymiarom dostępnym na rynku, może się zdarzyć że Produkt będzie większy lub mniejszy o kilka cm. 

8.Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem https://www.roseberryhome.pl/regulamin, pobrać go i sporządzić jego wydruk.

10. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

§ 6

KONTO KLIENTA

1. Utworzenie Konta Klienta jest opcjonalne. Klient może złożyć Zamówienie bez utworzenia Konta Klienta w Sklepie, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.

2. Każdy Klient może założyć w Sklepie Konto Klienta. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Sklepu oraz zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Kraj, Nazwa ulicy, numer budynku/numer lokalu, Kod pocztowy, Miasto, Telefon, Adres email, login i hasło Użytkownika.

3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w trakcie rejestracji.

5. Konto zapewnia możliwość:

 • śledzenia stanu realizowanych Zamówień,
 • dostępu do historii złożonych Zamówień,
 • zapamiętania danych Klienta niezbędnych do składania Zamówień (np. adres dostawy),
 • zapisu i edycji danych osobowych Klienta.

   
6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto. Aby usunąć Konto Klient powinien przesłać e-mail do Sprzedawcy na adres biuro@srv56732.seohost.com.pl (lub pisemnie na adresy podane w § 3).

§ 7

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
 2. Wybrać Produkt/y będący/e przedmiotem Zamówienia (przy produkcie personalizowanym dokonać wyboru dostępnych wariantów) a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz liczby wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Sklepu.
 4. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 5. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 6. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
 7. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

 • Przesyłka kurierska InPost.
 • Przesyłka kurierska pobraniowa InPost,
 • Paczkomaty (InPost).

2.Cena dostawy na terenie Polski jest darmowa.

3.Cena wysyłki zagranicznej uzależniona od wagi/wymiarów przesyłki, sposobu płatności oraz od tego do jakiego kraju przesyłka zostanie wysłana.

4. Cena przesyłki międzynarodowej zależy od jej wagi i strefy, do której dany kraj przynależy. Sprzedawca dostarcza międzynarodowe przesyłki do poniższych krajów Europy za pomocą oferty kurierskiej DHL: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Tabela 1. Cennik dostaw przesyłek DHL na terenie wybranych krajów Europy:

Waga paczki Strefa A: Czechy, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja Strefa B: Austria, Belgia, Estonia, Holandia, Luksemburg, Słowienia, Węgry Strefa C: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
do 10 kg 65 zł brutto 65 zł brutto 90 zł brutto
do 20 kg 90 zł brutto 100 zł brutto 160 zł brutto
do 31,5 kg 160 zł brutto 160 zł brutto 180 zł brutto

5. Uśredniony czas dostawy produktów dostępnych na stanie magazynowym wynosi:

 • na terenie Polski – 48 godzin,
 • do krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii – do 7 dni.

6. Uśredniony czas dostawy produktów niedostępnych na stanie magazynowym i szytych na zamówienie Klienta wynosi:

 • na terenie Polski – 7 dni,
 • do krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii – do 14 dni.

  § 9

OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI

1.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

Płatność przy odbiorze – w przypadku wyboru tej opcji Klient dokonuje płatności w gotówce u przewoźnika lub po wcześniejszym ustaleniu – kartą debetową lub kredytową podczas odbioru zamówienia pod wskazanym przez siebie w zamówieniu adresem.

Płatność przed wysyłką – w przypadku wyboru tej opcji Sprzedawca oferuje różne możliwości zapłaty wskazane niżej.

 • Przelew tradycyjny za pośrednictwem banku lub urzędu Poczty Polskiej na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w §7, par. 4.
 • Przelew elektroniczny za pośrednictwem banku, który jest zintegrowany z Sklepem internetowym Sprzedawcy.
 • Płatność kartą płatniczą: VISA, VISA Electron, Master Card, Master Card Electronic, Maestro.
 • System szybkich płatności elektronicznych, który nie wymaga rejestracji a wpłata jest księgowana natychmiast na koncie Sprzedawcy. Dzięki czemu w tym samym momencie zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. System szybkich płatności oferuje możliwość realizacji następujących transakcji:
  • e-transfer,
  • przelew online,
  • płatność kartą płatniczą,
  • płatności mobilne (w tym BLIK).
 • Płatność odroczona PayPo, dzięki której Klient może zakupić teraz a zapłacić za 30 dni lub rozłożysz płatność na raty.

2.Płatności elektroniczne, kartą płatniczą, realizowane przez system szybkich płatności i odroczone PayPo są realizowane przez system płatności Przelewy24.

  § 10

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW FIZYCZNYCH

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.

2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

3.Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5.W przypadku wyboru przez Klienta:

 • płatności przed wysyłką: przelewem elektronicznym, systemem szybkich płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą, bonem podarunkowym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
 • płatności za pobraniem przy odbiorze, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

6.Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem elektronicznym, system szybkich płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz wybranych krajów europejskich.

8.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8.Sprzedawca wystawia fakturę VAT na żądanie Klienta będącego Przedsiębiorcą. Sprzedaż na rzecz Klientów, którzy są Konsumentami jest dokumentowana za pomocą faktur. Faktury Sprzedawca doręcza elektronicznie po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

9.Szczegółowe informacje o oferowanych przez Sklep metodach płatności i dostawy oraz ich cenach znajdują się na Stronie Sklepu.

10.W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem Sklep nie ponosi ryzyka przypadkowego uszkodzenia lub utraty Produktu w dostawie. Z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi wszelkie ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta.

  § 11

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CYFROWYCH

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na produkty cyfrowe o charakterze edukacyjnym za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.

2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia.

3.Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5.Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy przez Klienta opłaty odpowiadającej Cenie wybranego produktu cyfrowego, o ile inaczej nie wskazano w opisie produktu cyfrowego).  Dostęp do zawartości Zamówienia następuje poprzez przesłanie linka umożliwiającego dostęp do danego produktu cyfrowego.

6. Z chwilą uzyskania dostępu do zamówionego Produktu cyfrowego, w szczególności poprzez przesłanie linku do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu, przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

7.Sprzedawca wystawia fakturę VAT na żądanie Klienta będącego Przedsiębiorcą. Sprzedaż na rzecz Klientów, którzy są Konsumentami jest dokumentowana za pomocą faktur. Faktury Sprzedawca doręcza elektronicznie po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

8.Szczegółowe informacje o oferowanych przez Sklep metodach płatności i dostawy oraz ich cenach znajdują się na Stronie Sklepu.

  § 12

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTÓW FIZYCZNYCH

1.Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Konsument nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem umowy będzie Produkt personalizowany, posiadający elementy dostosowane do Konsumenta i przez niego określone, czyniące Produkt niepowtarzalnym.

3.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się:

 • jeżeli Zamówienie dostarczone jest w całości, w jednej przesyłce – od dnia odebrania Zamówienia przez Konsumenta lub przez inną osobę wskazaną przez Konsumenta, która nie jest przewoźnikiem,
 • jeżeli Zamówienie obejmuje wiele Produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia odebrania ostatniej rzeczy, partii lub części Zamówienia przez Konsumenta lub przez inną osobę wskazaną przez Konsumenta, która nie jest przewoźnikiem.

4.Konsument może odstąpić od Umowy, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zgodnie z formularzem „Odstąpienia od umowy” opublikowanym w Sklepie oraz zwracając zakupiony Produkt wraz z Fakturą, na adres Sprzedawcy podany w §3 Regulaminu pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

5.Produkt powinien być zwrócony w stanie kompletnym i nienaruszonym. Powinien zawierać wszystkie elementy w tym: metki oraz plomby i etykiety.

6.Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

7.Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość – umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy i wydania pozytywnej opinii o jakości zwracanego produktu Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, płatność za produkt, pomniejszony o koszt zrealizowanej wysyłki.

8.Jeżeli produkt nosi ślady użytkowania Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zwrotu.

9.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

  § 13

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTÓW CYFROWYCH

1.Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu Produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2.Jeżeli Umowa dotyczy produktów cyfrowych, a Sprzedawca wykonał realizację Zamówienia za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkty 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

4.Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust. 2. W sklepie można nabyć produkty cyfrowego. W związku z tym rozpoczęcie korzystania (dostęp do) Produktów cyfrowych przed upływem 30 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zgodnie z formularzem „Odstąpienia od umowy” opublikowanym w Sklepie wraz z Fakturą.

6. W celu zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

  § 12

REKLAMACJA

1.Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3.Konsument może zgłosić reklamację, przesyłając Sprzedawcy formularz reklamacyjny zgodny ze wzorem reklamacji oraz zwracając zakupiony Produkt wraz z Fakturą na adres sprzedawcy podany w §3 Regulaminu pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. 

4.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć: zwięzły opis wady, jej rodzaju i okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru (wymiana Produktu na nowy, naprawa Produktu, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży – o ile wada jest istotna),

5.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6.Reklamacji nie podlegają:

 • naturalne zużywanie się produktu,
 • uszkodzenia mechaniczne/wady jawne/odbarwienia/przemoczenia widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu. 

7.Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@srv56732.seohost.com.pl

9. Reklamacja dotycząca nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu lub Konta Klienta powinna obejmować: rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

10. W zakresie Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

11. Uprawnienia Klienta w zakresie rękojmi przysługują wyłącznie Konsumentom. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.

§ 13

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu, dostępnej pod adresem:  https://roseberryhome.com/polityka-prywatnosci/.

2.Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

§ 14

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3.Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Wszelkie spory z Konsumentami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wszelkie spory z Klientami, którzy nie są Konsumentami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

7. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy Sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.


§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

 • zmiany przepisów prawa, która wymusza aktualizację treści Regulaminu,
 • zmiany funkcjonalności Strony Sklepu lub zasad działania Sklepu, która wpływa na treść Regulaminu.
 • zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Po każdej zmianie Sprzedawca każdorazowo opublikuje treść nowego Regulaminu w Sklepie.